Επισκευή Laptop από 15€ ΚΑΙ δυνατότητα απόσυρσης για την αγορά νέου Laptop!

This is a multi-part message in MIME format.
--------------090701020303020002030102
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
-------- Original Message --------
Subject: Επισκευή Laptop από 15€ ΚÎ'Ι δυνατότητα απόσυρσης για την αγορά
νέου Laptop!
Date: Tue, 19 Aug 2014 03:55:57 +0300
From: ALFAΝΕΤ Î'.Ε. <noreply@alfanet-sa.gr>
To: spamme@wifi.ipduh.com

Î"ια λήψη προσφοράς σε μορφή JPG κάντε click εδώ
<http://ipduh.com/url/decode/?http://marketing.stock-house.gr/%7Estockhouse/phplist/uploadimagesdir/LAPTOP_REPAIR_CENTER/LAPTOP_REPAIR_CENTER/15012014/LAPTOPREPAIR_lianikhs.jpg>Î'Ï…Ï„ÏŒ το μήνυμα πληροί τις προÏ&lsqauo;ποθέσεις τής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί
μηνυμάτων προβολής.
Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία τού αποστολέα ευκρινώς
και θα πρέπει να δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής
(Directiva 2002/31/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Relative as
A5-270/2001 τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).
Παρακαλούμε δεχθείτε τις απολογίες μας για οποιαδήποτε ενόχληση σας
προκαλέσαμε.

---
Î"ια να διαγράψετε το email σας από την mailing list παρακαλώ κάντε κλίκ
εδώ: this link
<http://ipduh.com/url/decode/?http://phplist.stock-house.gr/?p=unsubscribe&uid=d9b98faadf0744d55ef8da923b203060>--------------090701020303020002030102
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

<html>
<head>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<br>
<div class="moz-forward-container"><br>
<br>
-------- Original Message --------
<table class="moz-email-headers-table" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">Subject:
</th>
<td>Επισκευή Laptop από 15€ ΚÎ'Ι δυνατότητα απόσυρσης για την
αγορά νέου Laptop!</td>
</tr>
<tr>
<th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">Date: </th>
<td>Tue, 19 Aug 2014 03:55:57 +0300</td>
</tr>
<tr>
<th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">From: </th>
<td>ALFAΝΕΤ Î'.Ε. <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:notexistent@alfanet-sa.gr&gt;</a></td>
</tr>
<tr>
<th align="RIGHT" nowrap="nowrap" valign="BASELINE">To: spamme@wifi.ipduh.com
<td><a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:notexistent@trar.gr</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
<br>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
<title></title>
<style type="text/css">
body { font-size : 11px; font-family:
Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }
a { font-size:
11px; color: #ff6600; font-style: normal; font-family:
verdana, sans-serif; text-decoration: none; }
a:visited {
color: #666666; }
a:hover { text-decoration: underline;
}
p { font-weight: normal; font-size: 11px; color:
#666666; font-style: normal; font-family: verdana,
sans-serif; text-decoration: none; }
h1 {font-weight:
bold; font-size: 14px; color: #666666; font-style: normal;
font-family: verdana, sans-serif; text-decoration: none;}

h2 {font-weight: bold; font-size: 13px; color: #666666;
font-style: normal; font-family: verdana, sans-serif;
text-decoration: none;}
h3 {font-weight: bold; font-size:
12px; color: #666666; font-style: normal; font-family:
verdana, sans-serif; text-decoration: none; margin:0px;
padding:0px;}
h4 {font-weight: bold; font-size: 11px;
color: #666666; font-style: normal; font-family: verdana,
sans-serif; text-decoration: none; margin:0px;
padding:0px;}
hr {width : 100%; height : 1px; color:
#ff9900; size:1px;}
.forwardform {margin: 0 0 0 0;
padding: 0 0 0 0;}
.forwardinput {margin: 0 0 0 0;
padding: 0 0 0 0;}
.forwardsubmit {margin: 0 0 0 0;
padding: 0 0 0 0;}
div.emailfooter { font-size : 11px;
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }

div.emailfooter a { font-size: 11px; color: #ff6600;
font-style: normal; font-family: verdana, sans-serif;
text-decoration: none; }
</style>
<div align="center">
<p><img moz-do-not-send="true" alt=""
src="http://ipduh.com/url/decode/?http://marketing.stock-house.gr/%7Estockhouse/phplist/uploadimagesdir/LAPTOP_REPAIR_CENTER/LAPTOP_REPAIR_CENTER/15012014/LAPTOPREPAIR_lianikhs.jpg"><br>
<br>
Î"ια λήψη
προσφοράς
σε μορφή JPG
κάντε click <a moz-do-not-send="true"
href="http://ipduh.com/url/decode/?http://marketing.stock-house.gr/%7Estockhouse/phplist/uploadimagesdir/LAPTOP_REPAIR_CENTER/LAPTOP_REPAIR_CENTER/15012014/LAPTOPREPAIR_lianikhs.jpg">εδώ</a></p>
</div>
<br>
<br>
<div class="emailfooter">
<div align="center">Î'Ï…Ï„ÏŒ το μήνυμα πληροί
τις προÏ&lsqauo;ποθέσεις τής Ευρωπαϊκής
νομοθεσίας περί μηνυμάτων
προβολής.<br>
Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα
πλήρη στοιχεία τού αποστολέα
ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει
στον δέκτη τη δυνατότητα
διαγραφής<br>
(Directiva 2002/31/CE του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Relative as A5-270/2001 τού
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).<br>
Παρακαλούμε δεχθείτε τις
απολογίες μας για οποιαδήποτε
ενόχληση σας προκαλέσαμε.<br>
<img moz-do-not-send="true"
src="http://ipduh.com/url/decode/?http://phplist.stock-house.gr//ut.php?u=d9b98faadf0744d55ef8da923b203060&amp;m=6235"
border="0" height="1" width="1"><br>
---<br>
Î"ια να διαγράψετε το email σας από
την mailing list παρακαλώ κάντε κλίκ
εδώ: <a moz-do-not-send="true"
href="http://ipduh.com/url/decode/?http://phplist.stock-house.gr/?p=unsubscribe&amp;uid=d9b98faadf0744d55ef8da923b203060">this
link</a></div>
</div>
<br>
</div>
<br>
</body>
</html>

--------------090701020303020002030102--