яфвОсновные моменты прибыльности в РФ

This is a multi-part message in MIME format.
--------------090004050703050006070707
Content-Type: text/plain; charset=windows-1251; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
-------- Original Message --------
Subject: Fwd: ÿôâÎñíîâíûå ìîìåíòû ïðèáûëüíîñòè â ÐÔ
Date: Tue, 29 Apr 2014 15:39:00 +0400
From: Àñàä-àëèôàðìí <aleksendr_gurchiani1987@nokiamail.com>
Reply-To: spamme@wifi.ipduh.com
To: spamme@wifi.ipduh.com
<setttipeso@roundmail.com>, <ik@point-l.ru>, <contact@muchkap.ru>,
<sekretar@crystalstore.ru>, <info@smu-spb.ru>, <admin@3verek.ru>
÷òî ïîäàðèòü øåô ïîâàðóéðù
êàêîé <http://ipduh.com/url/decode/?http://ualtiferga.byethost7.com>
ðóñãèäðî àêöèèÿñõ--------------090004050703050006070707
Content-Type: text/html; charset=windows-1251
Content-Transfer-Encoding: 8bit

<html>
<head>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
<br>
<div class="moz-forward-container"><br>
<br>
-------- Original Message --------
<table class="moz-email-headers-table" cellpadding="0"
cellspacing="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<th nowrap="nowrap" valign="BASELINE" align="RIGHT">Subject:
</th>
<td>Fwd: ÿôâÎñíîâíûå ìîìåíòû ïðèáûëüíîñòè â ÐÔ</td>
</tr>
<tr>
<th nowrap="nowrap" valign="BASELINE" align="RIGHT">Date: </th>
<td>Tue, 29 Apr 2014 15:39:00 +0400</td>
</tr>
<tr>
<th nowrap="nowrap" valign="BASELINE" align="RIGHT">From: </th>
<td>Àñàä-àëèôàðìí
<a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:notexistent@nokiamail.com&gt;</a></td>
</tr>
<tr>
<th nowrap="nowrap" valign="BASELINE" align="RIGHT">Reply-To: spamme@wifi.ipduh.com
</th>
<td>Àñàä-àëèôàðìí
<a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:notexistent@nokiamail.com&gt;</a></td>
</tr>
<tr>
<th nowrap="nowrap" valign="BASELINE" align="RIGHT">To: spamme@wifi.ipduh.com
<td><a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:notexistent@karlstorz.de&gt;</a>,
<a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:notexistent@bot.ipduh.com&gt;</a>,
<a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:notexistent@point-l.ru&gt;</a>,
<a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:notexistent@muchkap.ru&gt;</a>,
<a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:notexistent@smu-spb.ru&gt;</a>,
<a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:notexistent@3verek.ru&gt;</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
<br>
<meta content="text/html; charset=windows-1251"
http-equiv="Content-Type">
<meta name="GENERATOR" content="MSHTML 8.00.6001.19154">
<style></style>
<div align="left"> <br>
  ÷òî ïîäàðèòü øåô ïîâàðóéðù</div>
<div>
<div align="left"><a moz-do-not-send="true"
href="http://ipduh.com/url/decode/?http://ualtiferga.byethost7.com"><img
moz-do-not-send="true" alt="êàêîé" ïîäàðîê="" ïîäàðèòü=""
ëþáèìîìó="" ìóæ÷èíå=""
src="http://ipduh.com/url/decode/?http://gerdes.bdalhdd.ru/7/tduqnv.jpg" hspace="0"
border="0"></a></div>
<div align="center"> </div>
<div align="left">
<div align="center">   ðóñãèäðî àêöèèÿñõ</div>
<div>
<div align="center"> </div>
<div>  </div>
</div>
</div>
</div>
<br>
</div>
<br>
</body>
</html>

--------------090004050703050006070707--